Privacyverklaring

Tuinte Coaching & Consultancy Tuinte Coaching & Consultancy, gevestigd aan Rietgras 42 8043 KK Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.stephanietuinte.nl Rietgras 42 8043 KK Zwolle +31648503359

S.I. Tuinte is de Functionaris Gegevensbescherming van Tuinte Coaching & Consultancy en is te bereiken via info@stephanietuinte.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tuinte Coaching & Consultancy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stephanietuinte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tuinte Coaching & Consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tuinte Coaching & Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tuinte Coaching & Consultancy) tussen zit. Tuinte Coaching & Consultancy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
SnelStart wordt gebruikt om een factuur in te verwerken. De gegevens die gebruikt worden zijn de volledige naam en het emailadres. De informatie is beschikbaar voor de financieel adviseur maar is niet beschikbaar voor andere partijen.
MailChimp wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Hiervoor wordt de volledige naam en het emailadres gebruikt. Deze worden niet aan derden verstrekt.
Mijn webshop wordt gebruikt om diensten te bestellen. Deze gegevens worden gebruikt om een factuur te genereren via Snelstart met volledige naam + emailadres. De informatie is beschikbaar voor de financieel adviseur maar is niet beschikbaar voor andere partijen.
Mijn website waar een profiel kan worden aangemaakt om diensten te bestellen en te deze in te zien. Deze gegevens zijn niet inzichtelijk voor anderen en worden niet aan derden verstrekt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tuinte Coaching & Consultancy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:
persoonsgegevens > 7 jaar, omdat voor iedere ondernemer het wettelijk verplicht is de administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Daarom behoudt Tuinte Coaching & Consultancy het recht om de persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tuinte Coaching & Consultancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tuinte Coaching & Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie Cookie Statement.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tuinte Coaching & Consultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stephanietuinte.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tuinte Coaching & Consultancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tuinte Coaching & Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stephanietuinte.nl